Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en werkzaamheden voor 1-op-1 begeleiding, team begeleiding, trainingen, teambuilding activiteiten, organisatie- advisering, het afnemen van assessments, livedagen en programma’s of andere werkzaamheden tussen Tanja Verstappen en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 2 Definities

Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of respectievelijk hun rechtsopvolgers die aan opdrachtnemer (Tanja Verstappen) een opdracht (heeft) verstrekt tot het verrichten van diensten of het leveren van producten.

Opdrachtnemer: Tanja Verstappen

Opdracht: een door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdracht voor het verlenen van diensten (zoals coaching)/producten (zoals de Business Blauwdruk) of het verzorgen van trainingen en/of workshops ten behoeve van individuele personen en groepen personen welke opdracht door opdrachtnemer is aanvaard.

Diensten/producten: alle mogelijke diensten en producten zoals die door opdrachtnemer worden geleverd, waaronder individuele begeleiding, team begeleiding, ondersteuning en advisering bij persoonlijke ontwikkeling, verrichten van assessments, het verrichten van vooronderzoek en alle andersoortige werkzaamheden, diensten en producten die door Tanja Verstappen worden aangeboden.

Artikel 3 Toepasselijkheid van voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn vant oepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tanja Verstappen en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

3.2  De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere  voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.3  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene  voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

3.4  Tanja Verstappen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

3.5  Voor de uitlegv an de algemene voorwaarden is steeds de Nederlandse tekstbepalend.

Artikel 4 Offertes en aanbiedingen

4.1 Aan een oriënterend of een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

4.2  De door Tanja Verstappen gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Tanja Verstappen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

4.3  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

4.4  Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

4.5  Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.

Artikel 5 Totstandkoming van de opdracht

5.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de offerte en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk, digitaal als mondeling zijn overeengekomen.

5.2 De door Tanja Verstappen opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen schriftelijk protesteert.

5.3 Tanja Verstappen is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht

6.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Tanja Verstappen zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7 Rechten Opdrachtnemer

Tanja Verstappen is gerechtigd om:
a. De inhoud van een programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
b. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van trainingen enbegeleidingsessies in een programma;
c. De planning van onderdelen van een programma, dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
e. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere moverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te lasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
f. (Tussentijds) bepaalde deelnemer(s)/afnemer(s) te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffend deelnemer(s)/afnemer(s) ontvangen hiervan bericht, zonder dat Tanja Verstappen verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting van opdrachtgever vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

Artikel 8 Annulering, opzegging en/of verhindering deelname

8.1 Opdrachtgever mag en is gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e- mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Tanja Verstappen.

8.2 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 8.1, voor 1-op-1 begeleiding of team begeleiding:
a. Binnen 48 uur voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
b. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

8.3 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 8.1, voor trainingsopdrachten:
a. Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag.
b. Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
c. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

8.4 Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 8.1, voor een training met open inschrijving:
a. Binnen 4 weken voor de start bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
b. Binnen 1 week voor de start bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

Artikel 9 Annulering door Tanja Verstappen (tussentijds) bij een programma

Wanneer Tanja Verstappen verhinderd is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert Tanja Verstappen het factuurbedrag met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten trainingen en programma’s

10.1 De intellectuele eigendomsrechten van de door Tanja Verstappen ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden, berusten bij haar of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

10.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 10.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tanja Verstappen is het niet toegestaan om enig door haar aan opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

10.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Tanja Verstappen  geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 11 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

11.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden onder nadrukkelijke geheimhouding, zoals is bedoeld in artikel 8 lid1.

11.3 Tanja Verstappen behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

Artikel 12 Facturatie en betaling

12.1 Tanja Verstappen brengt de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op de door Tanja Verstappen aangegeven bankrekening. Opdrachtgever kan zich, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht waarop de factuur betrekking heeft.

12.2 Bij betaling later dan de vermelde betalingstermijn is de wettelijke rente verschuldigd vanaf de uiterst vermelde betalingsdatum. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met een late betaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor incassokosten bedraagt:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste €2500,- van de vordering. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €2500,- van de vordering. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €5000,- van de vordering. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €190.000,- van de vordering. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van €6775,-.

12.3 De vergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet op de omzetbelasting 1968, indien de schuldeiser voor de verkrijging van voldoende buiten rechte gebruik maakt van een dienst als bedoeld in de wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en de schuldeiser de hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen en zulks nadrukkelijk verklaart en verklaart dat de kosten in verband daarmee zijn verhoogd.

12.4 Over de incassovergoeding is tevens rente verschuldigd.

12.5 Tanja Verstappen is gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Tanja Verstappen spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende alle overeenkomsten van opdracht. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Tanja Verstappen geen invloed uit kan oefenen. Tanja Verstappen kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.

13.2 Tanja Verstappen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens voor zover een schade wordt gedekt en vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering.

13.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen beperkt eventuele aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat voor de Opdracht in rekening is gebracht, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van Tanja Verstappen.

13.4 Tanja Verstappen sluit elke aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst.

13.5 Tanja Verstappen draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die ontstaat door:
A) Enige tekortkoming van Opdrachtgever of zijn personeel bij de naleving van verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de Opdracht.
B) Onjuiste en/of onvolledige en/of niet-tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever.

13.6 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van Tanja Verstappen beperkt tot het eventuele leveren van een vervangend product, dan wel tot terugbetaling van het door opdrachtgever betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.

13.7 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever als hiervoor is bedoeld, dienen voorzien van een deugdelijke onderbouwing binnen één maand na het ontdekken van een mogelijke grond daarvan te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten zal hebben verwerkt.

Artikel 14 Klachten

14.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Tanja Verstappen.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
15.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tanja Verstappen,

Tanja Verstappen Versie: 18 december 2021